Privacyverklaring

Privacy Beleid

ALGEMEEN PRIVACYBELEID VAN SEPTODONT

Septodont besteedt de nodige aandacht aan de bescherming van uw Persoonsgegevens (als hierna gedefinieerd). Septodont heeft een algemeen privacyprogramma om te garanderen dat uw Persoonsgegevens op gepaste wijze worden verwerkt en beschermd in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingswetgeving, met inbegrip, in voorkomend geval, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit beleid legt onze benadering uit ten opzichte van Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen of die wij van u hebben verkregen. 

Septodont behoudt zich het recht voor dit beleid te updaten om te voldoen aan wijzigingen in de toepasselijke wetgeving. Als u vragen heeft over de wijze waarop Septodont uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via dataprotection@septodont.com zoals hieronder aangegeven in sectie 11.


1. Definities

   

Onder “Functionaris voor Gegevensbescherming” wordt verstaan de door Septodont aangestelde Functionaris voor Gegevensbescherming.

Onder “AVG” wordt verstaan de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016.

Onder “Persoonsgegevens” wordt verstaan informatie of informatie-elementen waarmee u rechtstreeks of indirect geïdentificeerd kunt worden. 

Onder “Beleid” wordt dit privacybeleid verstaan.

Onder “Verwerken”, “Verwerking” en/of “Verwerkt” wordt verstaan elke verrichting betreffende persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, wijzigen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, of op andere wijze ter beschikking stellen, afschermen of wissen.

Onder “Entiteit(en) van Septodont” wordt verstaan Septodont Holding en/of een rechtstreeks of indirect door Septodont Holding gecontroleerde entiteit.

Onder “Gebruiker(s)” wordt verstaan elke huidige, vroegere en toekomstige klant van Septodont, personen die bijwerkingen van Septodont producten melden, sollicitanten, dienstverleners, partners, ondernemers, toeleveranciers, Websitegebruikers, bezoekers en meer in het algemeen iedereen die in contact is met Septodont.

Onder “Website(s)” wordt verstaan de website www.ultracain.nl en elke andere website van Entiteiten van Septodont of webpagina’s die toegankelijk zijn via de “Talen-pagina” of link op de homepage van www.ultracain.com


2. Welke beginselen beheersen de Verwerking van Persoonsgegevens?


We verwerken uw Persoonsgegevens overeenkomstig de toepasselijke wettelijke voorschriften en in het bijzonder, in voorkomend geval, de AVG. Wij verbinden ons er in het bijzonder toe om alles in het werk te stellen om:


 • Uw Persoonsgegevens behoorlijk en rechtmatig te verwerken;
 • Uw Persoonsgegevens voor gerechtvaardigde doeleinden te verwerken; 
 • Alleen de Persoonsgegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en niet buitensporig met betrekking tot die doeleinden;
 • Onverwijld te antwoorden op vragen, verzoeken en zorgen betreffende de Verwerking van uw Persoonsgegevens en erop toe te zien dat uw Persoonsgegevens juist zijn.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?


Septodont kan Persoonsgegevens verzamelen zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, andere contactgegevens, woonland, IP-adres, RPPS-nummer, klantcode en andere Persoonsgegevens die u ons naar keuze verstrekt.

Bovendien kan Septodont Persoonsgegevens over u verzamelen zoals details betreffende de door u bestelde producten, details betreffende uw eerdere bestellingen, gegevens betreffende uw handelsrelatie met Septodont, facturerings- en betalingsinformatie, informatie betreffende uw gebruik van onze Website (de pagina’s die u heeft bekeken, de duur van uw bezoek enz.), gegevens betreffende gemelde incidenten m.b.t. een product (toegediende behandelingen, aard van de bijwerkingen), uw cv (kwalificatie, eerdere banen), enz.

Als Gebruiker kunt u uw Persoonsgegevens op vele manieren met ons delen. U kunt uw Persoonsgegevens aan ons verstrekken:


 • rechtstreeks: als u via onze Websites contact met ons opneemt, als u een prijsopgave vraagt, als u onze producten bestelt, zich aanmeldt voor één van onze diensten, of inschrijft voor een aanbieding of antwoordt op een enquête, enz.
 • of indirect: als we cookies gebruiken om inzicht te krijgen in uw gebruik van onze Websites, als we uw Persoonsgegevens krijgen van handelspartners of derde dienstverleners die de verzending van enquêtes en/of reclameboodschappen verzorgen enz.

Wanneer u één van onze Websites bezoekt of contact met ons opneemt via e-mail of andere elektronische procedés (zoals het invullen van een contactformulier op één van onze Websites), kunnen wij informatie over u verkrijgen via geautomatiseerde procedés, waarbij gebruik wordt gemaakt van technologieën zoals cookies. 

Als u gesolliciteerd heeft voor een baan bij Septodont, worden de Persoonsgegevens in uw sollicitatie gebruikt en bewaard voor wervingsdoeleinden en andere HR-doeleinden. Neem voor meer informatie contact op met de Functionaris voor Gegevensbescherming.


4. Waarom verzamelen wij Persoonsgegevens?


Septodont kan uw Persoonsgegevens voor meerdere doeleinden verzamelen, onder meer:

 • Voor haar activiteiten teneinde: uw bestellingen te verwerken, u het bestelde product te verstrekken, onze relatie met u te beheren, vragen over een product te behandelen, een specifieke overeenkomst met u af te sluiten als u ons een product levert of dienst verricht;
 • Om de toegang tot onze e-platforms te optimaliseren teneinde: u te identificeren en u toegang te verlenen tot websitediensten, uw identificatie te verwerken, het online navigeren te optimaliseren, u te beschermen tegen fraude of misbruik van onze Website;
 • Om onze communicatie en interacties met u te verbeteren teneinde: u onze nieuwsbrieven te verstrekken, u reclameboodschappen toe te zenden, in voorkomend geval een opt-out lijst bij te houden als u verzocht heeft niet meer benaderd te worden, uw voorkeuren te identificeren, producten of diensten aan te bevelen waar u belangstelling voor kunt hebben, uw ervaring te personaliseren;
 • Om u in staat te stellen te solliciteren voor een baan teneinde: aanwervingsprocedures te beheren, sollicitaties te beoordelen, kandidaten aan te nemen;
 • Om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving teneinde: een gezondheidsbewakingsverslag te verstrekken wanneer u ons bijwerkingen in verband met onze producten meldt;
 • Om uw vragen en verzoeken te behandelen teneinde: u te antwoorden wanneer u vragen stelt over onze producten, u in staat te stellen uw rechten uit te oefenen in overeenstemming met dit Beleid.

5. Wat zijn de wetsgronden voor de Verwerking van Persoonsgegevens?


Septodont verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van minstens één van de volgende wetsgronden:


 • Wanneer u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven tot het verwerken van Persoonsgegevens (bijv. specifieke toestemming als vereist voor een verzoek of enquête);
 • Wanneer de Verwerking van de Persoonsgegevens nodig is voor het ten uitvoer leggen van een contractuele relatie tussen u en Septodont (bijv. uitvoering van een overeenkomst met een toeleverancier of handelspartner);
 • Wanneer Septodont moet voldoen aan een wettelijke verplichting (bijv. voldoen aan wettelijke verplichtingen in verband met bepalingen voor gezondheidsbewaking);
 • Het in het rechtmatig belang van Septodont is om deze Persoonsgegevens te verwerken (bijv. garanderen dat wij u de Website verstrekken, garanderen dat we gemelde incidenten over een product kunnen behandelen).

6. Wanneer delen we uw Persoonsgegevens?


We kunnen uw Persoonsgegevens als volgt delen:

 • Binnen Septodont en met elke Entiteit van Septodont, die alleen uw persoonsgegevens mag gebruiken voor de in dit Beleid beschreven doeleinden.
 • Met onze vertrouwelijke dienstverleners zoals ondernemers, toeleveranciers, agenten, adviseurs, verkopers, en leveranciers en distributeurs, die bepaalde diensten voor ons verrichten die noodzakelijk zijn voor de bovenbedoelde doeleinden (dienstverlening op het gebied van marketing, hosting, onderhoud van database enz.). 
 • Bovendien kan Septodont uw Persoonsgegevens delen met andere derden:
 • In antwoord op gerechtelijke procedures van ongeacht welke aard, gerechtelijke bevelen of door de bevoegde autoriteiten vereiste uitvoeringsmaatregelen;
 • Om de rechten, eigendom of veiligheid van Septodont of andere Entiteiten van Septodont te beschermen en bewijs te bewaren als vereist of toegestaan door de toepasselijke wet;
 •  In het geval van rapportage van gezondheidsbewaking (geneesmiddelenbewakingsactiviteit) kan Septodont uw Persoonsgegevens delen – als vereist door de toepasselijke regelgeving – met gezondheidswerkers, derden die betrokken zijn bij de commerciële exploitatie van het betreffende product, enz.
 • Voor andere doeleinden, vereist op grond van toepasselijke wetten of met uw voorafgaande toestemming.

Wij benadrukken dat Septodont uw Persoonsgegevens niet aan derden verkoopt.


7. Hoe geven wij uw Persoonsgegevens door?


Als mondiaal farmaceutisch bedrijf dat gegevens verwerkt in het kader van zijn normale bedrijfsvoering, kunnen uw Persoonsgegevens worden doorgegeven van een land binnen de Europese Economische Ruimte naar een land buiten de Europese Economische Ruimte. Doorgiften van Persoonsgegevens van één land naar een ander (of van één geografische regio naar een andere) worden verricht met inachtneming van de toepasselijke wetten op het gebied van persoonsgegevensbescherming en met passende waarborgen (bijv. standaard contractuele bedingen van de EU). 


8. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?


We stellen alles in het werk om uw Persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor ze zijn verzameld (bijv. de duur van uw overeenkomst met Septodont). Bij wijze van uitzondering kunnen wij uw Persoonsgegevens voor een langere tijd bewaren als zulks wettelijk vereist of toegestaan is en/of om de toepasselijke verjaringstermijnen na te leven zoals fiscale en financiële vereisten en/of ter bewaring van het bewijs dat aan een verplichting voldaan is.


9. Hoe worden uw Persoonsgegevens beschermd?


Septodont verbindt zich ertoe de veiligheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen. We passen een serie redelijke organisatorische en technische maatregelen toe om de integriteit en vertrouwelijkheid van uw Persoonsgegevens te waarborgen en uw Persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en wijziging, verstrekking, verlies of vernietiging.

 

10. Wat zijn uw rechten m.b.t. Persoonsgegevens?


U kunt rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uitoefenen. Indien zulks vereist is door de toepasselijke wet (en in het bijzonder wanneer de AVG van toepassing is) en onder voorbehoud van de beperkingen die van toepassing kunnen zijn gelet op uitzonderingen of wettelijke vereisten of beleidslijnen, beschikt u over:

 • Een recht op toegang en rectificatie: u heeft het recht uitsluitsel te krijgen over de al dan niet Verwerking van de u betreffende Persoonsgegevens, en wanneer dat het geval is, deze Persoonsgegevens in te zien en rectificatie te verkrijgen van onjuiste of onvolledige Persoonsgegevens;
 • Een recht op wissing: in sommige gevallen als uiteengezet in de toepasselijke gegevensbeschermingswetten heeft u het recht uw Persoonsgegevens te laten wissen;   
 •  Het recht uw toestemming in te trekken: u kunt uw toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens intrekken indien een dergelijke Verwerking berust op uw toestemming, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de vóór uw intrekking verrichte Verwerking;
 • en recht bezwaar te maken tegen Verwerking: u heeft het recht bezwaar te maken tegen Verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer de Persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van het gerechtvaardigd belang van Septodont, waarbij wordt aangetekend dat uw verzoek moet worden gerechtvaardigd door uw specifieke situatie;
 • Een recht op beperking van de Verwerking: in sommige gevallen als uiteengezet in de toepasselijke gegevensbeschermingswetten heeft u het recht om beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens te verkrijgen;
 • Een recht op doorgifte van gegevens: u heeft het recht de door u aan Septodont verstrekte Persoonsgegevens te verkrijgen. Dit recht is slechts van toepassing wanneer de Verwerking van uw Persoonsgegevens berust op uw toestemming of op een overeenkomst en de Verwerking via geautomatiseerde procedés wordt verricht;
 • Het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: Wij suggereren u eerst contact met ons op te nemen, maar als u dit recht wilt uitoefenen dient u contact op te nemen met de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

11. Hoe kunt u contact met ons opnemen?


Als u vragen of zorgen heeft over dit Beleid of de wijze waarop Septodont uw Persoonsgegevens verwerkt of als u uw in sectie 10 hierboven uiteengezette rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met de Functionaris voor Gegevensbescherming via dataprotection@septodont.com. Personen die bepaalde andere rechten kunnen hebben ingevolge lokale of regionale regelgeving, kunnen eveneens contact met ons opnemen om hun rechten uit te oefenen via het zelfde e-mailadres. 

U kunt ook een brief sturen naar het volgende adres: Septodont, Data Protection Officer, 127 Boulevard Diderot - Parijs 75012 - Frankrijk.


Laatste update: 12 april 2022